ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนายสิบทหารบก (ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบฯ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ทหารค่ายธนะรัชต์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจากทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมพิธีอย่างคึกคัก เพื่อส่งเสริมกิจรรมลูกเสือท้องถิ่นต่อเนื่อง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสนับสนุนให้ลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ตามหลักการและวิธีการของลูกเสือ ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 61

นายโชตินรินทร์ กล่าวว่าการพัฒนากิจการลูกเสือท้องถิ่นไทยให้ก้าวหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Visitors: 32,161