DSI ประชุมป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 61 ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานต่างประเทศ ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในมิติการต่างประเทศและในมิติการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครอบคลุมถึงการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมนั้น สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานสมาชิกเองและกับหน่วยงานของไทย โดยที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำงานร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศไทยในหลายด้านเช่นการสืบสวนสอบสวน ความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวอันนำมาซึ่งความสำเร็จในหลายปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งหลบหนีไปยังต่างประเทศและส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย เป็นต้น โดยคาดว่าการสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำผลที่ได้จากการสัมมนาไปพัฒนาแนวทางการดำเนินความร่วมมือของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป

Visitors: 32,161