กิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ

เมื่อช่วงสายของวันที่ 28 ส.ค.61 นายบุญรอด หาญองอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายต้น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสุนันทา พิมพ์ไทย นายก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ นายสมปอง พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ชุดเฉพาะกิจจงอางศึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง นักเรียนโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งนี้กรมชลประทานได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ การเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯให้มีศักยภาพและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานครอบคลุม 6 หมู่บ้านในเขต ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กรมชลประทานได้คำนึงถึงการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) เพื่อดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบรรเทาภัย เกิดจากน้ำเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาขยายผล อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ลักษณะการทำงานของกรมชลประทาน ที่มิได้ละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อม

Visitors: 29,512