คว้ารางวัล โครงงานภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 หลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ต รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายนที่ผ่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาและมุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในงานจะมีการแข่งขันทักษะทางการวิชาการและการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 9 กิจกรรม ผลปรากฏว่า ด.ช.สรรเพชญ อินทเสม ด.ช.อนุรักษ์ หนูเทียน และ ด.ญ.นภัสสร เชื่อมอญยาว นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีคุณครูวุฒิกร ปราชญ์เปรื่อง และคุณครูทิพยาภรณ์ พิมพ์โพธิ์กลาง เป็นผู้ฝึกซ้อม สร้างความดีใจให้กับคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

Visitors: 29,512