กิจกรรม รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข

วันที่ 26 ก.ย.61 ที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน - ชะอำ โรงเรียนนายสิบทหารบก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ สโมสรโรตารีหัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ศูนย์การค้าบูลพอร์ตหัวหิน รีสอร์ทมอลล์ โรงเรียนวิ’ลัยวัยหวาน และชุมชนชาวหัวหิน กว่า 800 คน ร่วมในกิจกรรม “รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข” ประกอบด้วยการโชว์การออกกำลังกายของชมรมเรารักในหลวงหัวหินและของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน - ชะอำ การเต้นแอโรบิคและร่วมทาสีทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ให้เกิดความสวยงาม

ทั้งนี้จากสภาพของเมืองหัวหินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน จึงได้รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่เมืองหัวหิน ด้วยการจัดกิจกรรม “รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข” เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างรู้ค่า เพื่อคืนพื้นที่ความสุขให้กับเมืองหัวหิน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การมีจิตสาธารณะในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนของตนเอง ตลอดจนถิ่นที่อยู่อาศัยของตน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดด้วยกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อันจะนำความสุขมาสู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นประตูก้าวสู่การมี “ชุมชนสามัคคี สุขภาพดี และชีวิตที่ยืนยาว” ตามความคาดหวังของสังคมสมัยใหม่

Visitors: 31,987