บิ๊กฉัตร เร่งรัดโครงการน้ำ

วันที่ 27 กันยายน 61 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อ่างเก็บน้ำป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบตีรีขันธ์ มีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.บางสะพาน

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่ารัฐบาลได้น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริการจัดการน้ำของประเทศ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สนทช. กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยป่าเลา ที่จัดสร้างเมื่อปี 2526 มีความจุเพียง 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อมาในปี 2554 กรมชลประทานได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีไอเอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูในพื้นที่ตอนล่าง พื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือประชาขนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อสร้างเสร็จจะเก็บน้ำได้ 10.46 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 6,490 ไร่

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกคลองบางสะพาน ขยายคลองเดิมให้สามารถระบายน้ำได้ 525 ลบ.ม.ต่อวินาที พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 แห่ง ส่วนคลองผันน้ำสายใหม่อยู่ระหว่างการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563 เมื่อแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะระบายน้ำลงทะเลได้ 1,025 ลบ.ม.ต่อวินาที และสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้อีก 30.82 ล้าน ลบ.ม. เพื่อบรรเทาทั้งปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยแล้ง หลังจากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำไทรทอง และอ่างเก็บน้ำคลองลอย

Visitors: 31,987