ขายฝัน Hua Hin Sky walk Tower

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองหัวหิน โดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงาน เพื่อนำเสนอโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart city หรือเมืองอัจฉริยะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เทศบาลเมืองหัวหินเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการของรัฐที่มีเป้าประสงค์ในการยกระดับบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์กรแห่งรัฐด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเกิดนวัตกรรมรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเมือง ทั้งด้านระบบการทำงานในสำนักงานลดการใช้กระดาษ การติดกล้อง CCTV ทั่วเมืองเพื่อความปลอดภัยประชาชนและแนวความคิดสร้าง “หอชมเมืองลอยฟ้า” หรือ ‘Hua Hin Sky walk Tower’ บนเขาหินเหล็กไฟจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งเบื้องต้นได้ให้ทางกองช่างออกแบบลักษณะมีหอคอยสูง เพื่อเห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองหัวหินได้ 360 องศา พร้อมมีทางเดินโดยรอบเขาเป็นแบบกระจกใสเหมือนต่างประเทศ มีโลโก้ขนาดใหญ่คำว่า “Hua Hin” เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดแต่ไกล ซึ่งหลังจากศึกษาผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้วก็จะของบประมาณไปทางส่วนกลางดำเนินการต่อไป

ขณะที่ชาวหัวหินบางส่วน มีความคิดเห็นเมื่อทราบโปรเจ็คนี้ว่าเป็นเรื่องดีที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แต่อยากให้คำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เนื่องจากทหารเคยมาสำรวจด้านความปลอดภัยว่าเขาหินเหล็กไฟเป็นจุดสูงข่มกับพระราชวังไกลกังวล หัวหิน

Visitors: 32,080