Smart Farmer

วันที่ 3 ตุลาคม 61 น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer โดยมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านตะแบกโพรง หมู่ 8 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก และหมู่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน รวม 60 คน เข้าร่วมฝึกอบรม สรุปทบทวนบทเรียน การดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อวางแผนพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ปฏิรูปที่ดิน จ.ประจวบฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมและมอบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกรด้วย

Smart Farmer และ Smart Officer เป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตั้งเป้าหมายว่าเกษตรกรที่จะเป็น smart farmer จะต้องมีรายได้เท่ากับ หรือมากกว่าแรงงานขั้นต่ำ โครงการ smart farmer จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของผู้เรียนจบปริญญาตรี เพื่อช่วยยกระดับชีวิตให้เกษตรกรและเป็นการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพในภาคการเกษตรมากขึ้นรู้จักการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจและเป็นคนที่รู้จักใช้เทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาเรื่องแรงงาน นอกจากนี้ยังเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการ smart farmer จะเป็นการพัฒนาคน พัฒนาเกษตรกรให้เป็นคนมีคุณภาพ เข้าใจงานที่ตัวเองทำ สามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Visitors: 31,987