คุมเข้มความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 9 ต.ค.61 ที่โรงแรมแอทที บูทีค ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 - 2564 พร้อมกับการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 และ เวทีถนนปลอดภัย 4.0 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงานและเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการ การทำงานของทุกหน่วยงานภาคี ในการจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แล้วนำแผนที่ได้ไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


นายพัลลภ กล่าวว่าปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ การป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 และดำเนินการตามนโยบาย "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" (Decade of Action for Road Safety) อย่างเข้มข้น จริงจัง ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Visitors: 29,507