ชาวสวนมะพร้าวยกเลิกเข้ากรุง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ทำการ อบต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสุรจิตร อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ จากเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีข้นธ์ ที่นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์, นายอำนาจ มณีแดง คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว, นางจินตนา แก้วขาว ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ และชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 500 คน โดยที่ประชุมร่วมใช้เวลาในการพูดคุยนานกว่า 3 ชั่วโมง เป็นที่พอใจในระดับหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว และที่ประชุมเห็นชอบยกเลิกการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือในวันที่ 17 - 19 ตุลาคมนี้ เพื่อรอดูการดำเนินการตามข้อเรียกร้องจากวงประชุม ซึ่งมีการลงนามเป็นมติร่วมกันในที่ประชุม เพื่อการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเวลานี้

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “จากการเชิญผู้แทนจาก 3 กระทรวง ลงมาในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อปัญหา รวมถึงข้อเรียกร้องจากชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประชุมได้ข้อสรุป ออกมาดังนี้
1. ชะลอการนำเข้ามะพร้าวผล เป็นเวลา 7 เดือน ตามกรอบ AFTA และศึกษาแนวทางการชะลอนำเข้ากรอบ WTO ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562 เช่น การกำหนดด่านนำเข้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น
2. ขอให้มีการออกระเบียบกฎหมาย เพื่อกำกับการเคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัด โดยให้มีใบกำกับการเคลื่อนย้าย เพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวเถื่อน
3. ให้มีการปรับแก้กฏหมายให้ผู้นำเข้ามะพร้าว แปรสภาพมะพร้าว(กะเทาะ) ภายในโรงงานตนเองเท่านั้น ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศแก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ภายใต้กรอบ AFTA
4. เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อ 3 โดยเพิ่มบทลงโทษ เพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าจาก 2 ปี เป็น 5 ปี
5. หาแนวทางเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เดือดร้อน โดยใช้โครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร
6. ให้แก้ไขข้อมูลคาดการณ์จำนวนผลผลิตมะพร้าวในปีปัจจุบันและปีต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา
7. ขอให้รัฐบาลหามาตรการควบคุมสินค้าที่มีผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ
8. กำหนดให้สินค้ามะพร้าว และผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำมันพืชและพืชน้ำมัน ที่จะมีการประชุมในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ลงมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร”

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว กล่าวว่า “ขอยกเลิกการเดินทางในคืนวันที่ 17 นี้ที่จะเข้ากรุงเทพฯ โดยขอรอผลการประชุมจากคณะกรรมการน้ำมันพืชและพืชน้ำมันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยหวังว่าปัญหาราคามะพร้าวจะได้รับการแก้ไขตามข้อเรียกร้องทั้ง 8 ข้อ ซึ่งทางเครือข่ายจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หลังจากทราบผลการประชุมบอร์ดคณะกรรมการน้ำมันพืชและพืชน้ำมัน ในวันที่ 18 นี้อีกครั้ง”

Visitors: 32,160