Thailand Riviera

วันที่ 19 ตุลาคม 61 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอและรับฟังร่างแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ Thailand Riviera ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสังคม ผู้นำชุมชน ร่วมรับฟังและเสนอแนะร่างแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย มีการเชื่อมโยงและสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวโดยรวม ตรงตามกรอบและเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

นายภิรมย์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการและประสานการดำเนินงานในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและพื้นทื่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555 – 2559) เพื่อเป็นการชี้นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่และใช้เป็นกรอบแนวทางสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งที่พักตากอากาศที่มีคุณภาพ และด้วยความหลากหลายของสถานที่ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กีฬาและการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมที่ยั่งยืน ยึดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์และรถไฟ มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่เด่น และเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูง (High End) ในตลาดโลกมากขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่หรูหรา มีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย

ในส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการพัฒนาแผนแม่บทตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมไปถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนาแผนแม่บท ทั้งนี้ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่างแผนแม่บท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังร่างแผนแม่บทขึ้น พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันจะนำไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

Visitors: 31,987