“KKW Mart”

วันที่ 26 ตุลาคม 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยนายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดบริษัทจำลอง ชื่อ “KKW Mart ” บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการตามโครงการ Education Institute Support Activity (EISA) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้น โดยร้าน “KKW Mart ” เป็นร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการต่างๆ โดยนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกอบการและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างการศึกษา มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตลอดจนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

Visitors: 32,161