ชาวทับสะแกค้านปิโตรเลียม

วันที่ 16 พ.ย. 61 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ES ออฟชอร์และมารีน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กับโครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ร่วมกับนายอัมพร จิตตศิริกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธาน ในการประชุม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยมีชาวบ้านจากอำเภอทับสะแกและใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 200 คน

สำหรับที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 161/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ โดยสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดเบื้องต้นมาแล้ว และได้รับอนุญาตจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะขนส่งมายังท่าเทียบเรือชั่วคราวของบริษัท และขนส่งมายังโรงงาน เพื่อทำการตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งการประกอบกิจการของโครงการดังกล่าว ต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกับจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ESA ประกอบการขออนุญาต

ทางโครงการจึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ เพื่อเสนอนำผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ

นายสงการณ์ ปุรณะพรรค์ ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า ขบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน เพื่อประกอบเป็นรายงานการขออนุญาต ตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไร เป็นเพียงงานด้านเอกสาร และติดต่องานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่มีการประมูลงานแต่อย่างใด

นางสาวสุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กล่าวว่าบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทร่วมทุน ไทยกับสิงคโปร์ วันนี้ที่ชาวบ้านมาร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม (แท่นขุดเจาะน้ำมัน) นั้น เนื่องจากชาวทับสะแกเป็นเมืองเกษตรกรรม ทั้งชาวสวนมะพร้าว ประมง และการท่องเที่ยว และอยู่ติดชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวชาวบ้าน กลัวว่าจะมีการปล่อยมลพิษของเสียหลายชนิดและอันตรายต่อชีวิตและชุมชน ซึ่งโครงการลักษณะนี้ต้องไปตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม และชาวประมงกลัวว่าสารปรอทจะเข้าปนเปื้อนกับอาหารทะเล ชาวบ้านจึงออกมาร่วมคัดค้านโครงการดังกล่าว.

Visitors: 31,680