ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว หลังน้ำท่วม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย.61 ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวอินทรีย์ ตามโครงการ ร่วมมือร่วมใจ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 1 โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ น.ส.สุทาทิพย์ ชมอินทร์ เกษตรอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายบุญธรรม แดงเครือ นายก อบต.ธงชัย นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ที่ปรึกษากลุ่ม นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เครือสหวิริยาฯ นายประยูร ไพรพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ธงชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลธงชัย ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมกลุ่มกันผลิตข้าวปลอดภัย มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งพัฒนากลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่เกษตรกร สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด พร้อมพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดภัย เข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐานและพัฒนาเกษตรกรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความพร้อมที่จะผลิตให้ปลอดภัยและพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์

 

น.ส.วลีรัตน์ ใจยินดี เลขานุการกลุ่มเกษตรทำนาตำบลธงชัย กล่าวว่าพื้นที่ตำบลธงชัย มีพื้นที่ทำนาเหลือน้อยลง เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะผลิตข้าวให้ได้ข้าวที่ปลอดภัย เมื่อก่อนหากเกิดศัตรูพืช ก็ไม่มีการแก้ไข ทำให้ลามไปทุกแปลงจนเกษตรกรประสบปัญหา นอกจากนี้ชาวนายังมีอุปสรรคในเรื่องของน้ำ จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อจะได้บูรณาการด้านต่างๆ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือน ถ้ามีเหลือก็จะนำไปขาย แต่ปีนี้อาจจะได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากประสบน้ำท่วมที่ผ่านมาจนทำให้นาข้าวล้ม.

Visitors: 29,512