กำหนดการรับสมัคร ส.ว.

วันที่ 22 พ.ย.61 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหินจำนวนมาก เข้าร่วมรับฟัง

จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ย. 61 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกำหนด และวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค.61 ระดับจังหวัดวันที่ 22 ธ.ค.61และระดับประเทศวันที่ 27 ธ.ค.61 โดยบุคคลที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียวซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง, กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กลุ่มศึกษาและการสาธารณสุข, กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง, กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์การสาธารณประโยชน์ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรมและกลุ่มอื่นๆ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กรและเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 2,500 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถสมัครเข้ารับเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอำเภอเดียว.

Visitors: 29,512