เตรียมจัดงานวันดินโลก

วันที่ 23 พ.ย.61 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมนำศาสตร์พระราชา ร่วมใจรักษา ฟื้นฟูปฐพีให้ยั่งยืน” และ “สืบสานศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาที่ดิน” การเสวนาวิชาการ กลุ่มหมอดินอาสา, ตลาดนัดสินค้าเกษตร กิจกรรม DIY, สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

ทั้งนี้มติองค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทรงได้รับการยกย่องเป็น "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เป็นพระองค์แรกของโลก การจัดงานวันดินโลกปีนี้ เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน - น้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในคณะกรรมการวันดินโลก ดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมทั้งภาคการศึกษา ศาสนา ภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างประเทศ ชุมชน และประชาชน.

Visitors: 28,741