ประจวบฯ วางพวงมาลา ร.6

วันที่ 25 พ.ย.61 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ประจวบฯเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบฯ ท่ามกลางผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมวางพวงมาลาเป็นจำนวนมาก จากนั้นประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 10 ราย

สืบเนื่องจากวันที่ 25 พ.ย. เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกับปฏิญาณตนที่จะเป็นคนดี ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ เป็นผู้รักษาความสัตย์ เสียสละ รักษาระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยกาย วาใจ และจิตใจ ซึ่งกิจการลูกเสือ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน ล้วนต่างมีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่คณะอันเป็นการใช้กระบวนการของลูกเสือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศในรอบด้าน ที่จะหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตลอดไป.

Visitors: 28,698