เซ็นต์ MOU คุมร้านอาหาร

วันที่ 26 พ.ย.61 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การแก้ไขปัญหาราคาอาหารในอำเภอหัวหิน ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอหัวหิน ผู้ประกอบการค้าชายหาดหัวหิน ผู้ประกอบการค้าชายหาดหัวดอนและผู้ประกอบการค้าหาดทรายน้อย จำนวน 48 ราย โดยมีนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

หลังจากที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้บริโภคมารับประทานอาหารซีฟู้ดในพื้นที่อำเภอหัวหิน แล้วมีการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายอาหารเกินความเป็นจริง ราคาสูงกว่าในเมนู คุณภาพและชนิดอาหารไม่ตรงตามที่เมนูระบุ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ก่อให้เกิดผลเสียด้านภาพลักษณ์ของร้านอาหาร และอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบฯ จึงต้องเรียกประชุมร้านอาหารดังกล่าว เพื่อมาทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาราคาอาหาร โดยมีสาระสำคัญคือ 1.การประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย 2.การปิดป้ายแสดงราคาอาหารและค่าบริการ ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.เครื่องชั่งที่ใช้ ต้องได้มาตรฐานถูกต้องตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 4.ปริมาณ คุณภาพ ชนิดและราคาอาหาร ต้องตรงตามภาพที่โฆษณา 5.หากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบร่วมด้วย ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 6.อาหารสดที่นำมาประกอบและปรุงอาหาร ต้องมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 7.สุขลักษณะ สถานที่ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 8. หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.61 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจร้านค้า หากพบเห็น หรือมีประชาชนแจ้งเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอาหารและบริการ เมื่อคณะทำงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผิดตามแจ้งมานั้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมายต่อไป.

Visitors: 28,798