เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 30 พ.ย. 61 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวสมิตา สมัครัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จ.ประจวบฯ นำผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ แปลงวนเกษตรต้นแบบของนายปรีชา บุญท้วม อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 พ.ย.61 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.ประจวบฯ มีแนวทางการดำเนินงานตามรูปแบบที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดนำไปปรับใช้กับพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สืบเนื่องจาก สปก.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 พื้นที่ดำเนินการปีละ 45,000ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ป่า ไม้ยืนต้น ไม้สมุนไพร ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น ฯลฯ ในที่ดินทำกินของเกษตรกรในรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ลดพื้นที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างแหล่งผลิตปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ อาทิ แหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสมุนไพร นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดจากระบบวนเกษตรยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งในรูปแบบพันธุ์ไม้ สมุนไพรสดรวมถึงการแปรรูป หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิเช่นสมุนไพร ครีมสมุนไพร น้ำดื่มสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งการทำระบบวนเกษตรเป็นการร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวของประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.

Visitors: 31,680