ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.9

วันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่บริเวณฝายน้ำล้น ท่าขุนเพชร หมู่ที่ 4 บ้านวังยาง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอ นายธานินทร์ บุญนี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายสมนึก รุ่งกำจัด กำนันตำบลอ่างทอง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา กำนันตำบลนาหูกวาง นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารชุด รส.อำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลอ่างทอง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้ที่ดิน ได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อม

สำหรับการปลูกหญ้าแฝกรอบฝายน้ำล้นท่าขุนเพชร เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนไว้ใช้ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ในหน้าแล้ง โดยมีขนาดความกว้าง เฉลี่ย 10.00 - 40.00 เมตร ยาว 640 เมตร ลึก 38.40 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Visitors: 31,678