ประจวบฯ จัดงานวันดินโลก

วันที่ 5 ธันวาคม 61 ที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดประจวบฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้า ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงาน

นายพัลลภ กล่าวว่าตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดิน ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อสารความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่ทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น โดยเล็งเห็นว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรมจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับการจัดกิจกรรมวันโลกปีนี้ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกได้กำหนดหัวข้อในหลักการจัดงานเป็นประเด็นสำคัญ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ชื่อหัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหามลพิษทางดินส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเหมืองแร่ โรงถลุงแร่ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ปศุสัตว์ การเพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช การปล่อยของเสียออกจากชุมชนและการคมนาคมขนส่ง ต่างเป็นปัญหาทางมลพิษทางดิน ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันขยะพลาสติกและขยะอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งสลายตัวได้ยากและมีแนวโน้มจะทำลายด้วยการฝังกลบ มากกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ.

Visitors: 31,987