ม.แสตมฟอร์ด มอบประกาศนียบัตรให้ครูในเขตหัวหิน

วันที่ 6 ธันวาคม 61 ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการ Unleash Your Potential no.2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน มี มร.ปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี คณะครูและตัวแทนจากโรงเรียนในเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล ร่วมในพิธี

นายปิแอร์ เบอร์กอย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักความเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้เป็นผู้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในชุมชน จึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองหัวหิน และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ และเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ ส่งเสริมศักยภาพในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรมที่ห้องประชุม ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ตลอดโครงการ รวมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน โดยทำการสอนที่โรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯจัดอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ทำการอบรมตลอดปีที่ผ่านมา บัดนี้โครงการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และเพื่อยืนยันความสำเร็จของโครงการและเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูที่เข้าร่วมอบรมในโครงการให้มีการพัฒนาตนอย่างไม่หยุดยั้งในสายอาชีพของความเป็นครู ที่มอบประโยชน์อันสูงสุดให้แก่นักเรียน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คุณครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ตัวแทนครูจากวิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล ที่ได้รับประกาศนียบัตร กล่าวว่าดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก นอกจากได้ความรู้เพิ่มขึ้นในอีกระดับแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูด้วยกัน อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นอีกเพื่อการพัฒนาการสอนระดับสากลให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม.

Visitors: 32,078