อุทยานแก่งกระจาน เปิดการท่องเที่ยว

วันที่ 16 ธ.ค.61 นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บูรณาการความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในชุมชนปกาเกอะญอ บ้านโป่งลึก - บางกลอย จ.เพชรบุรี บนพื้นฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยประชาชนในหมู่บ้านร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ภายใต้กอรบของโครงการฯ

นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับ Conference of Earth Environment from Akita (CEEA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น Akita International University และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประเทศไทย ในการสนับสนุนการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนและความหลากหลายชีวภาพ โป่งลึก- บางกลอย และเอกสารรวบรวมวัฒนธรรมชุมชนและความหลากหลายชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ของโครงการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของกรมการพัฒนาชุมชน โดยใน จ.เพชรบุรี และ อ.แก่งกระจาน ได้สนับสนุนให้หมู่บ้านบางกลอย หมู่บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง เป็นสองหมู่บ้านในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอแก่งกระจาน พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งกระจาน ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแก่งกระจาน - ลุ่มน้ำเพชรบุรี ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น

โดยโครงการ “การท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน” นี้จะเป็นผลดีต่อชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ลดการพึ่งพิงทรัพยากร และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

Visitors: 31,987