ฝึกนักเรียนให้รอดจากการจมน้ำ

วันที่ 22 ธ.ค.61 ที่ห้องประชุมโรงแรมนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการจมน้ำ(ผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันเด็กจมน้ำ) มีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดเทศบาล 7 โรงเรียน จำนวน 105 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายจากทีมชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย นำโดยเรือเอกสมัคร ใจแสน หัวหน้าห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผู้อำนวยการหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จากสถิติ พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งสูงมากกว่าสาเหตุอื่น ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ แต่ละปีจะมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ย 1,015 คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2549 จนสามารถทำให้การเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงร้อยละ 50 ในช่วง 10 ปี (ปี 2549 จมน้ำเฉลี่ย 1,500 คน และปี 2559 จมน้ำ 713 คน) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เรื่องนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้กลยุทธ์หลัก คือการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558

สำหรับทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นการดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันการจมน้ำ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ โดย 3 ปีที่ดำเนินการมา ทำให้เกิดทีมผู้ก่อการดี 2,177 ทีม ใน 74 จังหวัด และเตรียมขยายทีมผู้ก่อการดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ต่อไป ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ มีทั้งการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการเพื่อป้องกันการจมน้ำ สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน เทศบาล โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็กในพื้นที่ เกิดวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด นอกจากนั้น ยังทำให้เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 391,487 คน และคนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 174,236 คน.

Visitors: 32,078