ธนารักษ์ประจวบฯ เปิดจองโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ 1 ก.พ. นี้

                  

 

นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าสำนักงานธนารักษ์ประจวบฯ จะเปิดจองโครงการ ”บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ อาคาร 4 ชั้น พื้นที่ต่อห้องประมาณ 28.17 ตารางเมตร มี 1 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องนํ้า พร้อมระเบียงซักล้าง ราคา 459,000 บาท และอาคาร 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ พื้นที่ต่อห้อง ประมาณ 41.95 ตารางเมตร มี 1 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องนํ้า พร้อมระเบียงซักล้าง ราคา 699,000 บาท โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 210 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ห่างจากถนนบายพาส ประมาณ 6 กิโลเมตร และจากตัวเมืองหัวหินถึงโครงการ ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้จองได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ประจวบฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.30 น. และถ้าหากมีผู้จองไม่ครบ จะเปิดจองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในโครงการ ต้องเป็นคนไทย(สัญชาติไทย) และบริษัท ต้องจัดให้ผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัย ผ่อนชำระอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่ออยู่อาศัยในโครงการกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท ต่อหน่วย/ยูนิต หรือตามอัตราที่ธนาคารกำหนด แล้วแต่ละรูปแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละโครงการ โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
1. ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง
2. ผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน
3. ประชาชนทั่วไป (หลังจากพ้นห้วงระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) ทั้งนี้ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และเตรียมเอกสารพร้อมเงินตามรายการที่กำหนดมาให้ครบถ้วนด้วย

                                                                                 

 

เอกสารประกอบการยื่นจองสิทธิบ้านคนไทยประชารัฐ
1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง + คู่สมรส จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง + คู่สมรส จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารการเดินบัญชี หรือหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ.

 

Visitors: 32,080