โครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์

วันนี้ 10 ม.ค.2562 นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บูณาการหน่วยงานในสังกัด อาทิ คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในเด็กและเยาวชน เรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นการเสริมสร้างความรู้กฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา

โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นสร้างแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ รูปแบบ

ทั้งนี้มีการบรรยายถึงคุณและโทษของกฎหมาย ผลของการกระทำผิดกฎหมาย การตอบคำถามเพื่อแลกของขวัญ การบริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียน และการนำตัวผู้ต้องขังที่กระทำผิด มาถ่ายทอดประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ และผลที่ได้รับจากการกระทำผิด ซึ่งเป็นการนำเรื่องใกล้ตัวจากประสบการณ์จริง มาเล่าเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน

จากนั้น ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนหน่วยงานหลัก 5 หน่วย ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีว แผนกช่างยนต์ ปวช.3 เป็นการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมฯ พร้อมแนวทางในการดำเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมส่วนรวม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี.

Visitors: 32,078