อจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย

วันที่ 13 ม.ค.62 นายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสีย ( อนจ.) พร้อมด้วยนายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทส.จ.)ประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย สุณาพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณถนนผาสุกวณิช 17 เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เพื่อติดตามปัญหาที่มีน้ำสีดำไหลลงแม่น้ำปราณบุรี โดยน้ำสีดำดังกล่าวเป็นน้ำทิ้งจากกระบวนการล้างสัตว์น้ำ เนื่องจากบริเวณที่พบคราบน้ำสีดำ มีครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลจำนวนมาก

นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทส.จ.ประจวบฯ กล่าวว่าในวันที่ 17 มกราคมนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จะจัดประชุมโดยมีนายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ อจน. สำนักงาน ทส.จ. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง( ทช.) เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ นักวิชาการจากศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อหารือมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน “เบื้องต้นเทศบาละดำเนินการสำรวจขุดลอกท่อระบายน้ำเดิมตามแนวถนนผาสุขวณิช17 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคมนี้ เพื่อกำจัดตะกอนทราย สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในท่อระบายน้ำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสีย พร้อมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นให้กับครัวเรือนและผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ โดยปัจจุบัน อจน.ร่วมกับเทศบาล ดำเนินการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีสถานีสูบน้ำเสีย 3 สถานี ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียเพื่อไปบำบัดให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด” นายสวง กล่าว

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า อจน.ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำให้มากขึ้น ด้วยการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติม ร่วมกับการปรับช่วงเวลาการเติมอากาศในระบบบำบัดให้สั้นลง ซึ่งจะทำให้รอบของการบำบัดต่อวันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในชุมชุมปากน้ำปราณ มีน้ำเสียวันละกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร.

Visitors: 28,708