มอบถุงยังชีพประทาน

วันที่ 15 ม.ค.62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนอัญเชิญถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบแก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯได้นำความกราบบังคมทูลองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อทรงทราบถึงสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้ว ด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาประทานถุงยังชีพประทานสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 20 ชุด และราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งวาตภัยและอุทกภัย และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 520 ชุด (ผู้ประสบภัย 514 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 6 ราย) รวมทั้งสิ้น 540 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยให้เกิดความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยผู้ประสบภัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุภัยพิบัติ วาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 62 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนใน 5 อำเภอ รวม 24 ตำบล 100 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,565 คน รวม 1,373 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 86 หลังคาเรือน.

Visitors: 28,702