องคมนตรี ตรวจเยี่ยมไทยคม

ช่วงสายวันที่ 17 ม.ค. 62 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง และระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศ และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่งผลให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ อาทิ

1) ปรับปรุงระบบออกอากาศทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ คมชัด และสามารถรับชมรายการได้ ทั้งการออกอากาศสดและย้อนหลัง 2) ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เพิ่มช่องทางออกอากาศทางระบบอินเตอร์เนตและแอพพลิเคชั่น บนมือถือ 4) ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนปลายทาง ให้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม 5) ฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนและการจ้ดทำสื่อการเรียนรู้ สำหรับครูต้นทาง เพื่อให้นักเรียนทางไกลมีความสุขกับการเรียนรู้ ทั้งยังจัดทำสื่อช่วยสอนให้กับครูปลายทางสำหรับเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า จัดหารายการออกอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู รายการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกเวลาเรียน พร้อมสร้างระบบติดตามประเมินผลการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่ง ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล มากกว่า 1,000,000 คน ที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน.

Visitors: 28,798