มอบอาหารทะเลพระราชทาน 1.5 ตัน

วันที่ 18 มกราคม 62 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน(โรคคอหอยพอก) มี นายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมประมงปราณบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านจากกลุ่มสมาคมประมงปราณบุรีเข้าร่วมในพิธี

โดยผู้แทนเทศบาลเมืองหัวหิน ผู้แทนสมาคมประมงปราณบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานในพิธีฯ เข้ารับพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนจากหน้าพระฉายาลักษณ์ ส่งมอบให้กับพลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ จากนั้นกองทัพเรือจะนำสิ่งของที่น้อมเกล้าฯ ถวายดังกล่าวไปส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในโครงการฯ และประชาชนห่างไกลทุรกันดารในจังหวัดทางภาคเหนือต่อไป

สำหรับอาหารทะเลที่ผู้แทนสมาคมประมงปราณบุรีน้อมเกล้าฯ ถวายตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประกอบด้วย ปลาทูเค็ม หมึกกระตอยแห้ง ปลากระป๋อง น้ำปลาและกะปิ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 2 โดยในครั้งนี้สามารถรวบรวมอาหารทะเลได้หนัก 1.5 ตัน.

Visitors: 28,702