ธกส.ประจวบฯ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของชุมชนบ้านม้าร้อง ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, วัฒนธรรมและประเพณี เช่น กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ตลาดนัดสีเขียว กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารชุมชน การจัดการขยะชุมชนไร้ขยะ ธนาคารต้นไม้ ป่าเศรษฐกิจยางพาราของชุมชน ป่าชุมชน วิสาหกิจแปรรูปไม้ ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผู้สูงอายุ กีฬาพื้นบ้าน สุขสันต์วันปีใหม่ มอบใบประกาศคนดีศรีม้าร้อง กิจกรรมวันเด็ก กลองยาวชุมชน ร้านค้าชุมชน ชุมชนความดีมีสมุด ความดีประจำตัวทุกคน รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงชุมชนรอบข้าง มีชุมชนบ้านทุ่งนุ่น โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านนายชิตร์ ขาวเผือก กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง ชุมชนบ้านฝ่ายท่า ผู้ใหญ่บ้านนายสุรพล พูลยิ้ม ท่องเที่ยวคลองปากปิด และตลาดน้ำคลองปากปิด ชมถ้ำน้ำทิพย์ บนเขาวัดถ้ำม้าร้อง จุดเด่นของชุมชนบ้านม้าร้อง คือสภาผู้นำชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชน บ้านม้าร้อง ในอนาคตตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้แล้ว ว่า “ม้าร้องสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข”

เมื่อฟังสรุปบรรยายเสร็จ ออกเดินทางไป เขาถ้ำมาร้อง สถานที่ท่องเที่ยว ชมเขาวัดถ้ำม้าร้อง พระนอนที่สวยงามปรางค์พระไสยาสน์ - ถ้ำน้ำทิพย์ซึ่ง ได้รับการนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ชุมชนบ้านทุ่งนุ่น โดยการนำของ ผู้ใหญ่บ้านนายชิตร์ ขาวเผือก กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง โครงการชุมชนหมู่ 10 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง มีผู้เลี้ยงหลายที่สนใจของหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้ น้ำผึ้งขวดละ 350 บาทต่อลัง ได้ประมาณ 3ขวดต่อ 1 ลัง ที่เก็บเก็บครั้งละ 3 เดือนต่อครั้ง สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ที่เข้าโครงการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะมาชดเชยกับราคามะพร้าวยาง ปาล์มที่ราคาตกต่ำ

นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. กล่าวว่าเรื่องการสนับสนุนของเกษตรกร ธกส.ได้มีการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเล็งเห็นและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านทาง ธกส.ช่วยให้ประชาชนรวมกลุ่มกันไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ชั้นที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 สนับสนุนการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตอาหารสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และ ธกส.ยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องของการประกอบอาชีพ ให้ผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถที่จะพัฒนาตนเอง และธนาคารจะสนับสนุนให้เกษตรกรกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ชุมชนถ้ำเขาม้าร้อง ผู้นำชุมชนสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในชุมชนให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เกิดความรักสามัคคีอีกด้วย.

Visitors: 28,698