กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่

ที่บริเวณลานหน้ามูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายดลเดช พัฒนรัฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งราคามะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง

โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรประจำจังหวัดประจวบฯ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ซึ่งเรื่องที่ชาวบ้านแจ้งปัญหาหลักๆ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ด้านการเกษตร เรียกร้องราคาผลผลิตตกต่ำ และการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 2. ด้านที่ดินทำกิน เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินในป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราช - คลองกรูด และการชดเชยราคายางพาราในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน 3. ด้านการประมง ระยะเวลาปิดอ่าวที่นานเกินไป ระยะการออกทำการประมงของเรือประมงพื้นบ้าน การซ่อมแซมสะพานปลาในพื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ที่เสียหายจากกรณีพายุปาบึก 4. ปัญหาอุทกภัย ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 5.ปัญหาหนี้สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้นายสุพล สุดพิมศรี ชาวสวนมะพร้าวทับสะแก ได้สอบถามปัญหาราคามะพร้าว จะมีการปรับราคาขึ้นเมื่อไหร่ เพราะเวลานี้ราคามะพร้าวตกต่ำมาก ซึ่งมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชนิดหนึ่ง แล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ในส่วนบัตรสวัสดิการภาครัฐ ยังมีชาวบ้านที่ต้องการเพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสฤษติ์ ปิ่นเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านเขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร กล่าวว่า ที่ดินทำกินของเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ อยู่ในพื้นที่ทำกินนิคมสหกรณ์ ปะทิว และเข้าเลี้ยว ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกษตรกรทำกินกันนานกว่า 40 ปี เป็นสหกรณ์การเช่า ทั่วประเทศนั้นมีอยู่ 13 สหกรณ์ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งชาวบ้านอยากได้เอกสารสิทธิ์ เพราะจะได้มีที่ทำกิน ซึ่งพื้นที่ชุมพรนั้น ติดกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้านทิศใต้และทิศเหนือติด ป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราช - คลองกรูด ซึ่งมีชาวบ้านทำกินเป็นจำนวนมาก.

Visitors: 28,700