ผู้ใหญ่อ้อย รัชวินทร์ คว้าตำแหน่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562 เดินทางไปที่บ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประเมินผลงานนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ต.ทองมงคล โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช หรือผู้ใหญ่อ้อย จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมา 17 ปี เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยเกรียบ ประธานศูนย์ยุติธรรมบ้านห้วยเกรียบ ประธานกองทุนหมู่บ้าน ประธานธนาคารต้นไม้ ระดับอำเภอ เป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางสะพาน ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางสะพาน เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานจังหวัด ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัด กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีภาคประชาชน ด้านสังคมจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดประจวบฯ (โต๊ะข่าวยาเสพติด)

ผลงานดีเด่น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 (ด้านการป้องกันยาเสพติด) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลชมเชย สุดยอดชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 3 ตอน ชุมชนชวนชิม ประจำปี 2561 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบประกาศเชิดชูคนหัวใจเพชร จังหวัดประจวบฯ ประจำปี 2561 จาก สสส. วิทยากรอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติดระดับจังหวัดในพื้นที่ภาค 7 ใบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากสำนักงาน ป.ป.ส กระทรวงยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น บุคคลต้นแบบในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด รางวัลดีเด่นด้านบุคคลคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง โล่ผลงานดีเด่นศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ผลงาน “บุคคลต้นแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” บุคคลที่มีการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัด ผลงานดีเด่นระดับอำเภอด้านการจัดทำแผนชุมชน และเคยได้รับผลงานดีเด่นรางวัลชั้นที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านในปี 2557 จากกระทรวงมหาดไทย.

Visitors: 32,160