เปิดรับ วิลัย วัยหวาน รุ่น 3

วันที่ 22 ม.ค.62 นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน หลังจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ เปิดไปแล้วรวม 2 รุ่น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะอยู่กับบ้าน ส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้า อีกทั้งเพื่อสนองความต้องการของผู้สูงอายุและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

เทศบาลเมืองหัวหินจึงกำหนดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและศักยภาพในตนเอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ดังคำขวัญของโครงการฯ ที่ว่า “แก่อย่างรู้ค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”

จึงขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่สนใจและมีอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อาคารใหม่ (ชั้น 3) โดยนำหลักฐานการสมัครมาด้วย คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เปิดเรียนทุกวันพุธ โดยแต่งกายสวมชุดนักเรียน เริ่มวันพุธที่ 30 ม.ค.62 เป็นต้นไปจนครบ 4 เดือน 16 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-3251-1047 ต่อ 221 ได้ในวันและเวลาราชการ.

Visitors: 28,698