อสม. 4.0 ส่งเสริมใช้ “แอปฯ อสม.ออนไลน์”

วันที่ 30 ม.ค.62 ที่ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. 4.0 ส่งเสริมใช้ “แอปฯ อสม.ออนไลน์” ปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่และ อสม.ทั้งประเทศเข้าร่วมในพิธี

นายสมชัย กล่าวว่า AIS ได้มีการประสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีอีและกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อเชิดชูหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและ อสม.ที่มีมากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วประเทศให้ทันสมัย ก้าวสู่ยุค 4.0 เพื่อสร้างงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณเป็นปีที่ 2 ดีเด่นระดับประเทศ, ระดับจังหวัดและระดับชื่นชม รวมทั้งหมด 93 รางวัล โดยมีการย้ำเพื่อที่จะมุ่งพัฒนา Application ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ อสม.ใช้เทคโนโลยีเป็น และรอบรู้สู่ด้านสุขภาพส่งต่อสู่ประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน AIS ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลรวมสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะใน 4 ด้านหลักคือ การศึกษา การเกษตรสาธารณสุขและการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจสตาร์คอัพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหน่วยงาน อสม.ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ถือเป็นหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นับเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง AIS เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้คนไทยรวมถึง อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ทั้งนี้มี อสม. 93 แห่งที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ สำหรับแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทำให้ อสม.สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเชื่อถือได้

นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานระหว่าง อสม.กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย

ด้านเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายอุดม ดวงแข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกลุ่ม อสม.เมืองหัวหิน เข้ารับรางวัลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 โดยได้รับรางวัล “ชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0” เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ.

Visitors: 28,708