เชื่อมโยงการค้าไทย - มะริด 2019

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “เชื่อมโยงการค้าไทย - มะริด 2019” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด มีนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายอู ยี มอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายอู ทุน ทุน วิน รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม จ.มะริด หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในจังหวัดมะริด พาณิชย์จังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด เข้าร่วม

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้มีแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค เชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าชายแดน เพื่อยกระดับการค้า จังหวัดภาคกลาง (17 จังหวัด) ส่งเสริมตลาดและกระจายการผลิต โดยการสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย กับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศ สนับสนุนอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือในการแก้ไข หรือลดปัญหา อุปสรรคทางการค้าชายแดน และเพื่อศึกษาด้านโลจิสติกส์เส้นทางการค้าระหว่างเมืองมะริด กับจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด

สำหรับกิจกรรมในงาน ได้แก่ กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 99 คูหา เป็นผู้ประกอบการจังหวัดภาคกลาง และผู้ประกอบการจากจังหวัดมะริด แบ่งเป็นสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า OTOP/ SMEs/ Biz Club อาหารทะเลแปรรูป สินค้าจากโรงงานผู้ผลิต กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าจังหวัดภาคกลาง กับผู้ประกอบการค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 55 ราย

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด กับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านทางด่านสิงขร จังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็น “แลนด์บริดจ์”เชื่อมต่อทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกเส้นทางสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนในอาเซียนให้ความสนใจโครงการพัฒนาเมืองมะริด เพราะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศเมียนมา หลังจากเปิดเมืองมะริดอย่างเป็นทางการ ทำให้หลายฝ่ายจับตามอง จากการพัฒนาเมืองมะริดที่ทำได้รวดเร็วกว่าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ หรือขยายช่องทางการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการค้าจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด กับผู้ประกอบการค้าของจังหวัดมะริด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวอีกว่า เมียนมายังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง และมีนโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดภาคกลาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการส่งเสริมการค้า การบริการ และการลงทุน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน.

Visitors: 28,698