เปิดสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินแห่งใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 62 นางสมศรี วัฒนไพศาล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เลขที่ 166/7 ซอยหัวหิน 2 ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสมโภชน์ ลิ้มประยูร อธิบดีอัยการภาค 7 นางปาริชาติ แดงบรรจง อัยการจังหวัดหัวหิน นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร.ค่ายธนะรัชต์ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ข้าราชการ เทศบาลมืองหัวหิน หน่วยงานต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดี โดยมีพระครูปภัสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เจ้าคณะตำบลทับใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมอาคารและรดน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นางสมศรี วัฒนไพศาล กล่าวว่าสำนักอัยการสูงสุด หรือกรมอัยการเป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปได้โดยเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง โดยมีภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดตระหนักถึงการพัฒนาองค์กร ทั้งข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ให้เป็นคนเก่งและคนดี พัฒนาพนักงานอัยการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรองรับการบริการให้แก่ประชาชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

แต่เดิมนั้นสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบฯ ตั้งทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งมีเขตอำนาจรับผิดชอบทั้งจังหวัด แต่เนื่องจาก จ.ประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้เ ป็นระยะทาง 212 กิโลเมตร ประกอบกับมีปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่ ในปี 2556 สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินขึ้น โดยแรกเริ่มได้อาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหินเป็นที่ทำการ โดยมีเขตอำนาจในท้องที่ อ.หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดมีการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินหลังใหม่ จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 และได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา สำหรับอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และกรมบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในการพัฒนาองค์กรอัยการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน.

Visitors: 31,678