รณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 21 ก.พ. 62 ที่บนเขาหินเหล็กไฟ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตรถวิล ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน พ.ต.ท.เสมอ อยู่สำราญ รอง ผกก.ป.สภ.หัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนเครือข่ายประจวบฯ - เพชรบุรี ทหาร นักเรียนโรงเรียนต่างๆ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน จากนั้นร่วมกันทำความสะอาด เก็บซากกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อไฟอย่างดี

ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลง ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาท หรือตั้งใจ โดยมีสาเหตุจากการเก็บหาของป่า การจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ การจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า การเผาตอซังข้าว เผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก แต่มิได้มีมาตรการในการควบคุม หรือป้องกันไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ปัญหาหมอกควัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากสาเหตุสำคัญสองประการ คือไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่ง หรือพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุสำคัญใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น

ในปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในประเทศไทยมีความรุนแรงมาก จนกลายเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคม พืช ดิน น้ำ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”.

Visitors: 31,680