ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในป่า

วันที่ 2 มีนาคม 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา รวมพลคนกู้ภัย เพชรสมุทรคีรี เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ป้องกันภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร.ต.อ.พัฒณศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัย จากหลาย อบต. และเทศบาล รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยจากจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 500 นาย เข้าร่วมในโครงการ

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของมูลนิธิ สมาคม องค์การสาธารณกุศลด้านการกู้ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วม ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด ซึ่งมีสมาชิกที่ปฏิบัติงานทั้งกู้ชีพ กู้ภัยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หากมีการสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้องค์กรการกุศล ที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีความจำเป็นต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้อมนำหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ รวมพลคนกู้ภัยเพชรสมุทรคีรี เราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครมูลนิธิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการ การประสานงาน ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ากิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภารกิจที่จะดำเนินการ พัฒนาพื้นที่ซ่อมสร้างลานคอนกรีตพัฒนาพื้นที่ชุมชนโรงเรียน รวมทั้งสถานีฝึกปฏิบัติการ สถานีเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง และทางน้ำ สถานีการดำรงชีพในป่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยบรรเทาทุกข์ โดยออกไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ คนชรา ในหมู่บ้าน รวม 100 ชุด และกิจกรรมสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือ นำไปวางแผนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการจัดการสาธารณภัยต่อไป.

Visitors: 31,680