รวมพลังพลิกผืนป่าทับสะแก

วันที่ 4 มี.ค.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, พ.ท.ฉลอง สมานพันธ์ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด, จ.ส.อ.สมบูรณ์ ภูนัสสูง เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ป.ข.พื้นที่ อ.ทับสะแก ร่วมกับ มว.รส.ที่ 1 (อ.ทับสะแก) ร้อย รส.ประจวบฯ (ศร.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า วันสถาปนา "ไทยอาสาป้องกันชาติ" ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำห้วยไทร บ้านสวนสม หมู่ที่ 9 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอทับสะแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกของไทยอาสาป้องกันชาติ ในการปลูกป่าพิทักษ์รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่า เพื่อประโยชน์ของชุมชนร่วมมือร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ทุกภาคส่วน เกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

จากนั้น พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล และคณะ พร้อมด้วยนายชานนท์ จินดาทองทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมฝายมีชีวิต ที่ 11 ในหมู่ 3 บ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก โดยการนำของนายไสว หัดมี ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในปี พ.ศ.2562 ธนาคาร ธกส.สนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ให้กับ ต.แสงอรุณ จำนวน 3 ฝาย ขณะนี้การสร้างฝายเสร็จเรียบร้อย รอการจัดพิธีส่งมอบต่อไป

การสร้างฝายเป็นความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มชาวบ้าน หลังจากเลิกงาน มีการนัดหมายในช่วงเวลาเย็น จนถึงเวลา 21.00 น. ก่อให้เกิดความสามัคคี และทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสองฝั่งคลอง ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มีการปล่อยปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร มีการต่อยอดโครงการบ้านพักโฮมสเตย์แหล่งเรียนรู้ฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)ต่อไป.

Visitors: 31,680