61 ผู้นำท้องถิ่นลงนามต้านโกง

วันที่ 7 มีนาคม 62 ที่ประชุมโรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ประจวบฯ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด โดยมีนายทนงศักดิ์ ม่วงศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ประจวบฯ นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.ประจวบฯ นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 61 แห่ง เข้าร่วมลงนามเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริต

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นย้ำการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อมานายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นนำกล่าวการประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการการดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต การยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชน การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โดยยึดหลักความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ไม่เพิกเฉยและไม่ยอมให้คนคดโกง - คนทุจริตอยู่รอดในสังคม

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นจาก อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ไปสู่การปฏิบัติของจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ อปท.อื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตต่อไป.

Visitors: 31,987