ฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว  พ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส. พื้นที่ปราณบุรี ร.ท.กิตติศักดิ์ คงกะเรียน มว.รส.ที่ 2 พื้นที่ปราณบุรี ร.ท.สุระศักดิ์ มังกร หัวหน้าชุด ชพส.1209 นายมนตรี เชื้อวงษ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม นายเพิ่มพงษ์ ภพพินิจ กำนันตำบลหนองตาแต้ม นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ร่วมต้อนรับ พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ทางราชการและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์มิให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ  มีวิทยากรมาบรรยายหลายคน เช่น  พ.อ.เฉลิม สังข์ต้อง รอง ผบ.ฉก. จงอางศึก  ร.อ.ชัยยุทธ ครุชเวโร นายทหารยุทธการ ฉก.จงอางศึก พ.ต.ต.นิพนช์ เรืองสม สว.ตม. ประจวบฯ  นายธนกร นราวุฒิพันธ์ หัวหน้าแรงงานจังหวัดประจวบฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน.

Visitors: 31,987