องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าน้ำท่วม

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะลงพื้นที่บริเวณแนวโครงการขุดลอกคลองลัดคลองบางสะพาน หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 545,845 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวม 86,972 ล้านบาทรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อประชากร 187,039 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงได้ใช้เวลาแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ยาวนานที่สุด ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ให้กับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 90 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 22 โครงการและเป็นโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 68 โครงการ”

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวว่า “สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีนโยบายการขุดลอก ลัดคลองบางสะพาน ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อย่นระยะการระบายน้ำในคลองบางสะพาน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

ด้านความก้าวหน้าของโครงการ ขณะนี้ได้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดคลองลัด ทั้งสิ้น 34 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติจ่ายเงินผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 50.26 ล้านบาท ส่วนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน เพื่อช่วยระบายน้ำได้สูงสุด 700 ลบ.ม./วินาที จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563

นอกจากนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหลายโครงการ และอยากฝากประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลลำคลองให้มีความสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่สืบไป”.

Visitors: 28,798