กฟผ.วางปะกาะรังเทียม

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่สะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางลงเรือไปเป็นประธานโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าโดยมีนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายืปฏิบัติการ เขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทน กฟผ. นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากการที่ กฟผ.มีภารกิจในการจัดหา ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย โดยผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะมีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชน และเมื่อลูกถ้วยดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว กฟผ.ได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและชุมชน จึงจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียม ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จึงร่วมประชุมประสานงานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด เพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และส่วนราชการให้เกิดข้อสรุปที่ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับชุมชน ในครั้งนี้.

Visitors: 28,798