เดินหน้าตรวจสอบการเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 16 มี.ค.2562 ที่บ้านห้วยเกรียบ หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายมูลนิธิองค์กรการการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประกอบด้วยนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ประสานงานจังหวัดประจวบฯ นายนันทปรีชา คำทอง พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล เปิดตัวเครือข่ายมูลนิธิองค์กรกลางการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดประจวบฯ เพื่อเข้าร่วมทำงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ โดยนายสัก กอแสงเรือง ประธานกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ได้แต่งตั้งนายวัชรินทร์ จันทร์เดช เป็นผู้ประสานงานประจำจังหวัดประจวบฯ และคณะทำงาน ในการประสานงานขับเคลื่อน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ประสานงานประจำภาคและผู้ประสานงานประจำอำเภอ รวมถึงเครือข่ายพิเศษภายในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า สังคมปัจจุบันนอกจากต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจ แล้ว ยังมีปัญหาสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เช่นปัญหาความยากจน ยาเสพติดครอบครัวแตกแยก ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในสังคม เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมือง ส่งผลให้ขาดความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกัน ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ฐานประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยชุมชน ที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยระดับต่างๆ มีคุณภาพ เพราะเป็นขบวนการที่ให้ประชาชน คนจน - คนรวย ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกวัยทุกเพศ มาใช้สิทธิ์ร่วมกันในการบอกปัญหาความต้องการเป็นประชาธิปไตยที่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้จริง อย่างไรก็ดีประชาชนสามารถทำให้อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนแปลงได้โดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่ดี เข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเมื่อเลือกผู้แทนแล้วเราสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้แทนที่เราเลือกไปนั้น ว่าได้ทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหรือไม่ ดังนั้นเราพลเมืองไทย ต้องรวมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อสร้างอนาคตของประเทศ

นายวัชรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยระยะที่ผ่านมา ได้จัดเตรียมยุทธศาสตร์ การทำงานเตรียมความพร้อมของเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานกับส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น สำนักงาน กกต. หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสหกรณ์ ชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายนันทปรีชา คำทอง เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการเลือกตั้ง กล่าวว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เครือข่ายอาสาสมัครองค์กรกลาง จะร่วมกันตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตั้งแต่ตัวผู้สมัคร การรับสมัคร การหาเสียง รวมทั้งการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กกต. และรายงานเข้าสู่องค์กรส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นต่อไป.

 

Visitors: 28,803