ติวเข้มสร้างความรู้ในการเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มี.ค.2562 ที่ห้องแสงตะวัน ชั้น 3 โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มีนายบรรชา เรืองจันทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และนายเอกสิทธิ์ เชาวลิตวงศ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ประจวบฯ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีสื่อมวลชนในทุกสาขา ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่เข้าร่วม

นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่าการจัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม โดยการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่อให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธี สุจริตและโปร่งใส โดยได้วิทยากร จากสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง พร้อมตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทาง ข้อกฎหมาย และข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบและขยายผล สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ต่อไป.

Visitors: 28,800