เทศบาลลงนามความร่วมมือกับ ร.ร.อนันตรักษ์การบริบาล

วันที่ 22 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน โดยมี ดร. พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล และ ภญ.ณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นตัวแทน เพื่อร่วมมือกันผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลให้กับเทศบาลเมืองหัวหิน ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป และเพิ่มจำนวนและศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการพยาบาลของเทศบาลเมืองหัวหิน มี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ในพิธีลงนาม

สำหรับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองหัวหิน ก่อตั้งโดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เมื่อเดือนเมษายน 2549 ดำเนินงานมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ และการประสานการฝึกอบรมในอาชีพเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ขาดแคลน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุและกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 16 ล้านคน และใน พ.ศ. 2574 จะมีผู้สูงอายุไทยถึง 19 ล้านคน อีกทั้งรัฐบาลยังประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสูงวัย มาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก.

Visitors: 29,507