องคมนตรี มอบนโยบายการศึกษา

วันที่ 28 มี.ค.62 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ สำหรับปีการศึกษาใหม่แก่คณะครูต้นทาง บุคลากรมูลนิธิจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศ จำนวน 293 คน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ให้การต้อนรับ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบใหม่ หรือ New DLTV ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ยกระดับคุณภาพให้ทันสมัย เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี​ มีวินัย

ทั้งนี้การดำเนินงานรูปแบบใหม่ได้แพร่ภาพออกอากาศมาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาโดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายกว่า 18,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ. อปท. ตชด. โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,600,000 คน

ซึ่งในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึง จะมีการนำผลการประเมินการใช้งานและข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียน​ ทั้งต้นทางและปลายทาง​ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้สอนและผู้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการน้อมนำพระราโชบาย​ ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป.

Visitors: 28,800