เทศบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 28 มี.ค.62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกำกับดูแลกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าจากการที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 7 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 1,000 คน​ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นแต่ละโรงเรียน​ ที่ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค.ที่ผ่านมา​ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลและผู้ปกครองจำนวนมาก​ ร่วมแสดงความยินดี ในเรื่องนี้ทางเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติ เริ่มต้นจากการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอโพรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ​ สามารถรองรับเด็กได้ถึง 150 คน เป็นการเตรียมให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัว​ ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ฝึกให้เด็กได้เตรียมตัว คุ้นเคยกับโรงเรียน​ คุ้นเคยกับการสอน​ คุ้นเคยกับเพื่อนๆ​ และพร้อมในการที่จะขึ้นชั้นระดับอนุบาลต่อไป โดยได้เตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมสูงสุดเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีระบบ

ปัจจุบันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองหัวหิน​ ถือว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน​ มีผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก​ จากต่างโรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองโดยการขยายและเพิ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นอกจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินแล้วยังมีโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย​ ที่ขยายและเพิ่มระดับชั้นมัธยมต้น​ ซึ่งขณะนี้มีเด็กนักเรียนได้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นแรก สามารถผลิตเด็กนักเรียนเข้าสู่ช่วงชั้นมัธยมปลายได้อย่างมีคุณภาพ ดูได้จากสามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่และต่างจังหวัด และดูได้จากผลสอบ o-net ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินมีผลการสอบโอเน็ตเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับต้นๆ​ ของประเทศ จากนโยบายการเพิ่มและขยายในระดับชั้นมัธยมปลายครั้งแรกของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน​ ซึ่งกำลังดำเนินการในขณะนี้​ จะทำให้สามารถรองรับเด็กที่จบในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเพื่อเตรียมป้อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่อไป

นโยบายการสร้างโรงเรียน 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะผลิตเด็กนักเรียนให้มีความรู้ทางด้านภาษาอย่างมืออาชีพ​ เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหัวหิน​ ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง​ โดยเฉพาะการลงทุนด้านการท่องเที่ยว​ จำเป็นที่เด็กเทศบาลจะต้องมีความรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี​ เพื่อรองรับแผนพัฒนาของชาติที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

Visitors: 28,802