เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เม.ย.2562 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย (วันที่ 2 เมษายน) โดยมีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวรายงาน มีนายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วม ซึ่งมีพิธีวางพานพุ่มเงิน​ พุ่มทอง​ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีลงนามถวายพระพร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดขับร้องเพลงไทย และการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา

ด้าน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไป

นอกจากนี้เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายพระสมัญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” หมายความว่า ทรงพระปรีชาสามารถในการเป็นศิลปิน ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมไทย และได้กำหนดคำจำกัดความของมรดกไทย หมายถึง มรดกไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา.

Visitors: 28,798